گزارشات مالی

 ردیف  عنوان  لینک دانلود
1 صورت های مالی 1400 - حسابرسی شده دانلود
2 گزارش فعالیت 1400 - نهایی دانلود
3 گزارش تفسیری مدیریت 1400 دانلود
4 گزارش عملکرد تیر ماه دانلود
5 خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه 1401 دانلود
6 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1401 دانلود
7 افشای اطلاعات با اهمیت دانلود
8 زمانبندی پرداخت سود سهام سال 1401 دانلود
9 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به خرداد 1401 حسابرسی نشده دانلود
10 گزارش عملکرد خرداد ماه 1401 دانلود
11 مشخصات اعضای کمیته حسابرسی دانلود
12 گزارش عملکرد اردیبهشت ماه 1401 دانلود
13 گزارش عملکرد فروردین ماه 1401 دانلود
14 گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال مالی منتهی به 1400/12/29
دانلود
15 صورت های مالی شرکت اصلی منتهی به اسفند 1400 حسابرسی نشده دانلود
16 گزارش عملکرد اسفند ماه 1400 دانلود
17 گزارش عملکرد بهمن ماه 1400 دانلود


جهان دنیز کالا

امتداد زنجیره پایدار

پایانه و مخازن پتروشیمی

ساحل گستر پارس

پتروهمکاران سورین آژند