نمایندگی تهران
دفتر مرکزی : تهران – خیابان سعادت آباد – بلوار دریا - پلاک 32 کد پستی 1466998581
پست الکترونیک : info@ptc-ir.com
دفتر مدیریت : تلفن : 59 - 88576456
امور مالی : تلفن : 54 - 88576453
روابط عمومی : تلفن : 88371438
امور اداری : تلفن : 88377174
مدیریت خدمات بازرگانی : تلفن : 88576460 - 88576455
مدیریت بازرگانی/عملیات : تلفن : 2 - 88576451
امور سهام : تلفن : 88371452
حمل و نقل دریایی : تلفن : 88377178 - 88377176
امور حقوقی : تلفن : 88377173
پست الکترونیک : publicrelations@ptc-ir.com
پیامک شرکت حمل و نقل پتروشیمی : 100031311234