نمایندگی شیراز
تلفن/ نمابر : 38309665 - 071 
نشانی: مرودشت - مجتمع پتروشیمی شیراز- اداره فروش
پست الکترونیک : pctcshiraz@ptc-ir.com