چشم انداز

تبدیل شدن به بزرگترین هلدینگ طرف سوم لجستیک (3PL) کشور در صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در 1404.