التزامات

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی التزامات خود را در زمینه های کاری، اجتماعی و حرفه ای در قالب سیستم مدیریت یکپارچه و   خط مشی آن به شرح زیر تعیین نموده است: