شرکت در یک نگاه

نام قدیم شرکت: در آغاز تاسیس، حمل و نقل بازرگانی پتروشیمی، تاریخ ثبت: 1371/01/30

نام فعلی شرکت: از سال 1391، مهندسی حمل و نقل پتروشیمی، تاریخ تغییرنام: 1392/05/30

شماره ثبت شرکت: 89342 

شماره شناسه ملی شرکت: 10101337205  

نماد بورس اوراق بهادار ایران: حپترو

کد صنعت: 602301

مدیرعامل: محمد صادق فروغی بزرگ از سال 1399

تعداد پرسنل: 263 نفر، شامل 243 نفر مرد و 20 نفر زن

فروش عملیاتی طبق کدال در سال 1395: 577.926 میلیون ریال

مجموع تعداد محموله های جابجا شده در سال 1399: 55 هزار سرویس

مجموع تناژ محموله های جابجا شده در سال 1399: 1.2 میلیون تن

تعداد نمایندگی های داخلی (ارتباط مستقیم): 9 

تعداد نمایندگی های خارجی (ارتباط غیرمستقیم): 5

تعداد شرکت های زیرمجموعه / سهامدار : 5 

آدرس پستی دفتر مرکزی: ایران، تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، پلاک32

کد پستی: 1466998581

تلفن: 2-88576451 – 021

نمابر: 88372469 - 021

پست الکترونیکی: info@ptc-ir.com