اطلاعات سهامداران
 نام و نام خانوادگی :
 شماره شناسنامه :
 نام پدر :
 کد سهامداری 1 :
 کد سهامداری 2 :
 تاریخ تولد : / /
 محل تولد :
 کد ملی :
 شماره تلفن ثابت :
 شماره تلفن همراه :
 آدرس منزل :
 کد پستی :