رویدادها

- حضور فعال شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در کارگروه لجستیک کشور

- حضور فعال به عنوان یکی از اعضای کمیسیون بازنگری استاندارد مخازن گاز مایع - استاندارد 841