منوی کنار

شرکت ها

لیست شرکت‌ها و درصد مالکیت شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در هر یک به شرح ذیل می‌باشد: 


جهان دنیز کالا

امتداد زنجیره پایدار

پایانه و مخازن پتروشیمی

ساحل گستر پارس

پتروهمکاران سورین آژند