قسمت دوم

برای دانلود هر فایل بر روی آن کلیک نمایید

برای بازگشت به بخش اصلی اینجا کلیک نمایید

   دانلود : vynil_acetate_monomer.pdf           حجم فایل 308 KB
   دانلود : vinyl_chloride.pdf           حجم فایل 302 KB
   دانلود : vinyl_acetate.pdf           حجم فایل 298 KB
   دانلود : Urea.pdf           حجم فایل 295 KB
   دانلود : Triethylene_glycol_.pdf           حجم فایل 310 KB
   دانلود : Toluene.pdf           حجم فایل 315 KB
   دانلود : SULPHUR_FLOUR.pdf           حجم فایل 297 KB
   دانلود : SULPHUR_(LIQUID).pdf           حجم فایل 294 KB
   دانلود : SULFURIC_ACID.pdf           حجم فایل 291 KB
   دانلود : SULFUR_-_SOLID.pdf           حجم فایل 291 KB
   دانلود : Styrene-butadiene.pdf           حجم فایل 289 KB
   دانلود : Styrene.pdf           حجم فایل 303 KB
   دانلود : Styrene_monomer.pdf           حجم فایل 296 KB
   دانلود : Propylene.pdf           حجم فایل 304 KB
   دانلود : Propane.pdf           حجم فایل 295 KB
   دانلود : Polystyrene.pdf           حجم فایل 281 KB
   دانلود : Phosphoric_acid.pdf           حجم فایل 296 KB
   دانلود : Pentane.pdf           حجم فایل 294 KB
   دانلود : PARAFFINIC_Oil.pdf           حجم فایل 296 KB
   دانلود : METHANOL.pdf           حجم فایل 294 KB

جهان دنیز کالا

امتداد زنجیره پایدار

پایانه و مخازن پتروشیمی

ساحل گستر پارس

پتروهمکاران سورین آژند