ضوابط و مقررات لجستیکی

اطلاعات ارائه شده در این بخش شامل تعدادی از قوانین و مقررات پر کاربرد در زمینه لجستیک داخلی و بین المللی و سایر عناوین آموزشی مفید است که بعنوان مرجع در فرآیندهای کاری این شرکت استفاده شده و برای اطلاع مشتریان نیز قابل استفاده و بارگذاری می باشد.

   دانلود : Incoterms_2020.pdf           حجم فایل 4969 KB
   دانلود : 19597.pdf           حجم فایل 768 KB
   دانلود : 841-1398.pdf           حجم فایل 1206 KB
   دانلود : قوانین_و_مقررات_حمل_و_نقل_هوایی.pdf           حجم فایل 91 KB
   دانلود : جدول_انطباق_محموله_های_شیمیایی_مایع_و_گاز.pdf           حجم فایل 321 KB
   دانلود : دستورالعمل_حمل_و_نقل_جاده_ای_مواد_خطرناک.pdf           حجم فایل 3894 KB
   دانلود : نحوه_استفاده_تجهيزات_ايمني_در_وسايل_نقليه.pdf           حجم فایل 7050 KB
   دانلود : معاینه_فنی_خودروهای_سنگین.pdf           حجم فایل 49 KB
   دانلود : ضوابط_تهيه_واستفاده_از_بارنامه_جاده_اي.pdf           حجم فایل 3150 KB
   دانلود : آيين_نامه_حمل_و_نقل_جاده_اي_مواد_خطرناك.pdf           حجم فایل 760 KB
   دانلود : ضوابط_اختصاصي_حمل_كالاهاي_فوق_سنگين.pdf           حجم فایل 2824 KB
   دانلود : قانون_ايمني_راهها_و_راه_آهن.pdf           حجم فایل 93 KB
   دانلود : مقررات_حمل_بار_ترانزيت__راه_آهن.pdf           حجم فایل 108 KB
   دانلود : کنوانسیونهای_حمل_و_نقل_بین_المللی.pdf           حجم فایل 4394 KB
   دانلود : سازمانهای_مرتبط_با_حمل_و_نقل_بین_المللی.pdf           حجم فایل 4530 KB
   دانلود : طرح_تخصیص_سوخت_بر_مبناي_پيمايش.pdf           حجم فایل 123 KB
   دانلود : طرح_کیفیت_فرآیندهای_موثر_بر_خدمات_لجستیکی.pdf           حجم فایل 278 KB
   دانلود : فهرست_كالاها_و_محصولات_خطرناك.pdf           حجم فایل 21463 KB
   دانلود : قوانین_حمل_و_نقل_دریایی.pdf           حجم فایل 149 KB
   دانلود : قوانین_فیاتا.pdf           حجم فایل 307 KB
   دانلود : قوانین_گمرکی.pdf           حجم فایل 104 KB
   دانلود : مقررات_حمل_بار_داخلی_راه_آهن.pdf           حجم فایل 1660 KB
   دانلود : مقررات_حمل_کالای_خطرناک_با_راه_آهن.pdf           حجم فایل 435 KB
   دانلود : مقررات-عمومی-سیر-و-حرکت-راه-آهن.pdf           حجم فایل 7315 KB
   دانلود : حدود_مجاز_مواجهه_شغلی.pdf           حجم فایل 1848 KB
   دانلود : دستورالعمل_جابجايي_محمولات_ترافيكي.pdf           حجم فایل 683 KB
   دانلود : دفترچه_حمل_ونقل_ایمن_کالاهای_خطرناک.pdf           حجم فایل 181 KB
   دانلود : راهنماودستورالعمل_مواد_شیمیایی_خطرناک.pdf           حجم فایل 3651 KB
   دانلود : روش_اجرایی_ترخیص.pdf           حجم فایل 327 KB
   دانلود : استانداردهای_بارگیری_ومهاربار.pdf           حجم فایل 4686 KB