اعضای هیئت مدیره


 

آقای مرتضی حیدری
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره


 

آقای احمد جلیلیان فرد
نایب رئیس هیئت مدیره


 

آقای دکتر وحید باقری خیرآبادی
رئیس هیئت مدیره

 

آقای خسرو افروزه
عضو هیئت مدیره

   

آقای فریدون انتظاری
عضو هیئت مدیره