منوی کنار

شرکتهای وابسته

لیست شرکت‌های وابسته و درصد مالکیت شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در هر یک به شرح ذیل می‌باشد: