آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در تاریخ 31 تیرماه 1402 برگزارد می‌گردد.